Postup pro získání povolení k Vaší vegetační čistírně

15.09.2021

Protože se nás často ptáte, jakým způsobem získáte povolení na kořenovou čistírnu, tak dal kolega Jáchym Rykl dohromady stručný postup. Pod článek jsme také rovnou dali formuláře některých žádostí, abyste to měli jednodušší.

Vysvětlivky:

PD - Projektová dokumentace

HG posudek - hydrogeologický posudek (zpracovává se když se voda zasakuje, pokud se voda vypouští do vodního toku nebo vypařuje, HG posudek se nezpracovává a nemusí se dokládat)

OŽP - Odbor životního prostředí na úřadě v obci s rozšířenou působností (ORP)

Postup povolování:

  1. Zaslat Žádost o souhrnné stanovisko OŽP k PD + 1x PD + HG POSUDEK na OŽP pověřené obce. Po obdržení souhrnného stanoviska je možné, že budete muset ještě řešit vyjmutí ze zemědělské půdního fondu, ochranné pásmo lesa apod. - to je individuální.
  2. Zaslat Žádost o vyjádření k dokumentaci ČOV na příslušný státní podnik Povodí (ručně napsaná žádost, HG POSUDEK, 1x PD) - většinou lze poslat i přes elektronickou podatelnu (emailem) a nemusí být zasíláno fyzicky.
  3. V případě, že se stavba nachází na území CHKO nebo národního parku, tak je potřeba zaslat také Žádost o stanovisko ke stavbě ČOV na tyto instituce.
  4. Je-li vyčištěná voda vypouštěna do vodního toku a správce toku je jiný než podnik Povodí, tak je potřeba získat také vyjádření i od tohoto správce toku (např. Lesy ČR)4). Zjistit správce toku lze jednoduše přes tzv, Centrální evidenci vodních toků. Správce toku by ale měl být uveden v projektové dokumentaci.
  5. Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí - lze se doptat od jakých provozovatelů to na příslušném úřadě v ORP chtějí nebo lze také bezplatně zde (ne pro celé území ČR). Většina správců sítí má elektronickou verzi formuláře pro získání informace o existenci sítí.
  6. Vyplnit Žádost o vypouštění do povrchových nebo podzemních vod (dle toho jestli jde vyčištěná voda do toku nebo vsaku) a Žádost o společné povolení a zaslat na OŽP úřadu pověřené obce  spolu s 3 paré PD, HG posudkem a všemi získanými vyjádřeními a stanovisky v předchozích krocích.
  7. Po zahájení řízení (upozornění dojde poštou) zaplatit správní poplatek (specifikováno v tomto upozornění)

Co přijde poštou z úřadu:

  • Rozhodnutí - povolení k vypouštění a společné povolení ("schvaluje stavební záměr XY")
  • Ověřená PD - přijde po nabytí právní moci, od obdržení lze stavět, tzn. kontaktujte vedoucího realizací Jakuba Rouse +420 777 529 351.

Pokud chcete proces povolení raději nechat na nás, žádný problém. Napište nám / zavolejte a určitě se domluvíme. Podívejte se na náš ceník služeb.

Přejeme zdárný průběh řízení a realizaci.

Čistíme vodu, přirozeně!

Formuláře žádostí:


Další články

Přečtěte si, co je nového

Jednou za čas nám někdo napíše, že mu úřad nepovolí pro čištění odpadní vody z domu kořenovou čističku. Může úřad něco takového udělat? A je rozdíl mezi povolením kořenové čistírny a jiného typu domovní čistírny?

Co od Vás potřebujeme, abychom mohli vypracovat projekt kořenovky? Je pár základních věcí, které nám usnadní zpracování projektu a které není nijak těžké nám předat.