en-Postup pro získání povolení k Vaší vegetační čistírně

15/09/2021

Protože se nás často ptáte, jakým způsobem získáte povolení na kořenovou čistírnu, tak dal kolega Jáchym Rykl dohromady stručný postup.

Vysvětlivky:

PD - Projektová dokumentace

HG posudek - hydrogeologický posudek (zpracovává se když se voda zasakuje, pokud se voda vypouští do vodního toku nebo vypařuje, HG posudek se nezpracovává a nemusí se dokládat)

OŽP - Odbor životního prostředí na úřadě v obci s rozšířenou působností (ORP)

Postup povolování:

  1. Zaslat Žádost o souhrnné stanovisko OŽP k PD + 1x PD + HG POSUDEK na OŽP pověřené obce. Po obdržení souhrnného stanoviska je možné, že budete muset ještě řešit vyjmutí ze zemědělské půdního fondu, ochranné pásmo lesa apod. - to je individuální.
  2. Zaslat Žádost o vyjádření k dokumentaci ČOV na příslušný státní podnik Povodí (ručně napsaná žádost, HG POSUDEK, 1x PD) - většinou lze poslat i přes elektronickou podatelnu (emailem) a nemusí být zasíláno fyzicky.
  3. V případě, že se stavba nachází na území CHKO nebo národního parku, tak je potřeba zaslat také Žádost o stanovisko ke stavbě ČOV na tyto instituce.
  4. Je-li vyčištěná voda vypouštěna do vodního toku a správce toku je jiný než podnik Povodí, tak je potřeba získat také vyjádření i od tohoto správce toku (např. Lesy ČR)4). Zjistit správce toku lze jednoduše přes tzv, Centrální evidenci vodních toků. Správce toku by ale měl být uveden v projektové dokumentaci.
  5. Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí - lze se doptat od jakých provozovatelů to na příslušném úřadě v ORP chtějí nebo lze také bezplatně zde (ne pro celé území ČR). Většina správců sítí má elektronickou verzi formuláře pro získání informace o existenci sítí.
  6. Vyplnit Žádost o vypouštění do povrchových nebo podzemních vod (dle toho jestli jde vyčištěná voda do toku nebo vsaku) a Žádost o společné povolení a zaslat na OŽP úřadu pověřené obce  spolu s 3 paré PD, HG posudkem a všemi získanými vyjádřeními a stanovisky v předchozích krocích.
  7. Po zahájení řízení (upozornění dojde poštou) zaplatit správní poplatek (specifikováno v tomto upozornění)Co přijde.

  • Rozhodnutí - povolení k vypouštění a společné povolení ("schvaluje stavební záměr XY"
  • Ověřená PD - přijde po nabytí právní moci, od obdržení lze stavět, tzn. kontaktujte vedoucího realizací Jakuba Rouse +420 777 529 351.

Pokud proces povolení chcete raději nechat na nás, tak nám napište / zavolejte a určitě se domluvíme. Podívejte se na náš ceník služeb.

Přejeme zdárný průběh řízení a realizaci.

Čistíme vodu, přirozeně!