Voda a krajina

Necháme téct vodu, přirozeně!

S čím Vám pomůžeme

Revitalizace toků

Snažíme se, aby technicky upravené vodní toky byly opět s přirozeným hydraulickým režimem a mohly tak být znovu domovem mnoha vodních organismů..

Rybníky a tůně

Navrhujeme rekonstrukce starých (nefunkčních) rybníků, kterých je stále v krajině spousta a také prosazujeme výstavbu nových nádrží, tůní a přírodních jezírek.

Rašeliniště a mokřady

Máme blízký dobrovolnický vztah k revitalizaci rašelinišť v Krušných horách a navrhujeme a zajišťujeme tyto revitalizace i jako profesionálové.

Protierozní opatření

Převážně v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav zajišťujeme návrh protierozních opatření s důležitým zřetelem na začlenění takových opatření do krajiny.

Protipovodňová opatření

Navrhujeme zejména tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření, která mají úzký vztah k oboru revitalizace toků a budování malých vodních nádrží a krajinařině jako takové.

Hydrologické modelování

Pro zajištění uvedených činností jsme schopni vytvářet hydrologické a hydraulické modely řešených území a vodních toků. Naší specialitou je 2D hydrodynamické modelování.

Máme široký záběr služeb

Posuzujeme

S pomocí moderního softwaru provádíme srážko-odtokové studie, posouzení vodohospodářských děl, protipovodňových a krajinotvorných opatření a jejich hydraulických charakteristik. Specializujeme se na 2D hydrodynamické modelování.

Projektujeme

Máme dlouhodobé zkušenosti v projektování revitalizace potoků a rašelinišť, rekonstrukce a návrhů rybníků a tůní. Zabýváme se návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření a rekultivací území dotčených těžbou. 

Realizujeme

Vlastními silami se zabýváme realizací spíše menších staveb, ale ve spojení s našimi partnery jsme schopni zrealizovat i vaše největší představy.

Dozorujeme

V případě potřeby jsme pro vás schopni vést technický dozor na stavbách v rámci krajinného inženýrství a vodního hospodářství. 

Ukázky části naší práce

První video ukazuje simulaci povodňové vlny na malém toku pomocí 2D hydrodynamického modelu a druhá ukázka je z 3D modelu průtoku vody rybím přechodem.

Zaujala Vás naše práce?